Choď na obsah Choď na menu

O klube

Kontakty a vedenie klubu

 

Názov : Klub slovenských turistov Tuláci Ilava

Sídlo : Farská 84/5, 01901 Ilava

Právna forma : združenie

IČO : 42023548

Registrácia na MV SR : dňa 10.8.2006, č. spisu VVS/1-900/90-28636

Bankové spojenie : VÚB a.s., účet č. 2389298958/0200

IBAN : SK67 0200 0000 0023 8929 8958

 

 

Predseda: Jaroslav Štefanec, tel. 0905 308061, e-mail: stefanecjaro@gmail.com

Podpredseda: Martin Pecháček, tel. 0907 335468, e-mail: plegomikro@yahoo.com

Správna rada KST Tuláci Ilava: kstilava@gmail.com

Administrátor stránky: Tomáš Zermegh, e-mail: tomaszermo@gmail.com

 

 

Informácie o klube

 

KST Tuláci Ilava pôsobí ako základná organizačná jednotka Klubu slovenských turistov. Vrámci štruktúr KST je začlenený pod regionálnu radu Trenčín pod číslom 5210026. Klub vznikol 10.8.2006 registráciou na Ministerstve vnútra a nadviazal na činnosť turistických organizácií pôsobiacich v meste Ilava v predchádzajúcich obdobiach.
Hlavným poslaním nášho klubu je vykonávanie záujmových činností v turistike, vysokohorskej turistike, cykloturistike, vodnej turistike, lyžovaní a v iných činnostiach spojených s táborením a pobytom v prírode, vytváranie lepších podmienok pre turistiku pre organizovaných členov aj neorganizovaných občanov nášho mesta a okolia.
V súčastnosti má náš klub viac ako 130 členov.

 

Správna rada klubu na obdobie rokov 2023 a 2024:
Jaroslav Štefanec (predseda)
Martin Pecháček (podpredseda)
Gabriela Václavová (hospodár)
Zuzana Bartošová
Vladimír Zermegh
Matej Hanko
Jozef Zápalka
Maroš Václav
Pavol Siraň

 

Revízna komisia klubu na obdobie rokov 2023 a 2024:
Peter Tlaskal (predseda)
Petra Mišíková
Tomáš Zermegh

 

 

Stanovy občianskeho združenia KST Tuláci Ilava

 

Článok 1. Názov a sídlo združenia
1.1 Názov občianskeho združenia je: Klub slovenských turistov Tuláci Ilava (ďalej len klub)
1.2 Sídlom je: Farská ul. 84/5, 019 01 Ilava

 

Článok 2. Cieľ a činnosť
2.1 Základným cieľom združenia je vykonávanie záujmových činností v turistike, vysokohorskej turistike, cykloturistike, vodnej turistike, ako aj v ostatných druhoch turistiky, lyžovaní a v iných činnostiach spojených s táborením a pobytom v prírode.
2.2 Poslaním klubu je:
 • zastupovať členov klubu
 • rozvíjať jednotlivé druhy turistiky, táborenia a pobytu v prírode členov i ostatných spoluobčanov
 • spolupracovať s organizáciami so sídlom v Slovenskej republike i v zahraničí, ktoré rozvíjajú turistiku a pobyt v prírode
 • vykonávať činnosť zameranú na vytvorenie lepších podmienok pre turistiku viesť členov i nečlenov klubu k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a spolu s inštitúciami, ktorých profesnou alebo záujmovou činnosťou je ochrana prírody sa podieľať na riešení spoločenských otázok
 • viesť registráciu členov klubu
 • uspokojovať záujmy a záľuby svojich členov a ostatných občanov v jednotlivých oblastiach turistickej činnosti s cieľom upevňovania ich zdravia, zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti a výkonnosti
2.3 Klub je pokračovateľom tradície turistiky v meste Ilava, založenej v roku 1891
2.4 Klub sa riadi týmito stanovami, ústavou SR, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi s prihliadnutím na predpisy a stanovy vydávané Ústrednou radou Klubu slovenských turistov

 

Článok 3. Členstvo v združení
3.1 Členom klubu môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ak súhlasí so stanovami a programom združenia
3.2 Členstvo vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky správnou radou a zaplatenia členského príspevku v stanovenej výške
3.3 Dokladom členstva je preukaz
3.4 Členstvo v klube je
 • a) riadne
 • b) čestné
Riadnym členom sa stane osoba staršia ako 18 rokov, ktorá zaplatí členský príspevok a jej členstvo je schválené správnou radou klubu. Študenti nad 18 rokov veku, dôchodcovia, deti a mládež do 18 rokov platia znížený členský príspevok. Osoby do veku 18 rokov sa môžu stať členmi klubu na základe písomného súhlasu ich zákonných zástupcov a ich členstvo rovnako schvaľuje správna rada klubu.
Čestným členom klubu sa stane osoba, ktorú za čestného člena zvolí členská schôdza. Čestní členovia neplatia členské príspevky.
3.5 Členstvo v klube zaniká:
 • a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia správnej rade
 • b) vylúčením z klubu pre poškodenie záujmov klubu, porušenie ustanovení stanov alebo vnútorných predpisov alebo pre iné nečestné konanie alebo trestný čin. O vylúčení rozhoduje členská schôdza a rozhodnutie o vylúčení ako aj jeho dôvody sa oznamujú vylúčenému členovi písomnou formou. Členstvo zaniká dňom doručenia rozhodnutia členskej schôdze vylúčenému členovi
 • c) úmrtím člena
 • d) zánikom združenia

 

Článok 4. Práva a povinnosti členov
4.1 Člen má právo najmä:
 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s podnetmi a žiadať o ich stanovisko,
 • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
 • zúčastňovať sa na členských schôdzach a hlasovať na nich,
 • po splnení konkrétnych stanovených podmienok sa zúčastňovať spoločenských podujatí a výletov organizovaných klubom,
 • nosiť odznak KST a požívať všetky výhody člena.
4.2 Člen má povinnosti najmä:
 • dodržiavať stanovy klubu
 • podporovať zámery a rozvoj klubu, chrániť jeho dobré meno a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy a ciele klubu
 • riadiť sa rozhodnutiami orgánov klubu
 • zodpovedne vykonávať zverené funkcie v súlade so záujmami členov a cieľmi klubu
 • v stanovenom termíne zaplatiť členský príspevok

 

Článok 5. Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
 • a) členská schôdza
 • b) správna rada
 • c) revízna komisia
Členstvo v orgánoch združenia je dobrovoľné, nezastupiteľné a čestné.
5.1 Členská schôdza - je najvyšším orgánom klubu a je tvorená všetkými členmi klubu.
 • rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia, - schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
 • schvaľuje plán činnosti
 • schvaľuje rozpočet, správu o hospodárení a výročnú správu klubu
 • volí a odvoláva členov správnej rady a členov revíznej komisie
 • ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie klubu
 • rozhoduje o prijatí a vylúčení člena klubu
 • určuje výšku členských príspevkov
 • rozhoduje o všetkých ostatných otázkach, ktoré si vyhradí
Zasadnutia členskej schôdze zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Správna rada zvolá členskú schôdzu, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov klubu. Termín členskej schôdze sa členom klubu v zásade oznamuje vyvesením na tabuli klubu aspoň 7 dní pred termínom konania členskej schôdze. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov a rozhoduje dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
5.2 Správna rada - je výkonným orgánom združenia a je za svoju činnosť zodpovedná členskej schôdzi. Riadi činnosť klubu v období medzi členskými schôdzami. Správna rada má najmenej 5 členov, ktorých volí členská schôdza na funkčné obdobie 2 rokov. Správna rada sa schádza najmenej štyrikrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov.
Správna rada najmä:
 • riadi a zabezpečuje činnosť klubu,
 • zo svojich členov volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a hospodára klubu,
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze,
 • vypracúva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu, výročnú správu a správu o hospodárení klubu,
 • správna rada môže pre potreby bežného fungovania klubu svojim rozhodnutím zriadiť kanceláriu klubu, ako aj pracovné skupiny. Kancelária je výkonným orgánom klubu, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný správnej rade. Kanceláriu riadi predseda a pravidlá jej činnosti určujú vnútorné predpisy. Podpredseda zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti, alebo keď je tým poverený predsedom, alebo správnou radou.
5.3 Štatutárnym orgánom - je predseda správnej rady, podpredseda a hospodár, ktorí zastupujú klub navonok. Pre platnosť písomných právnych úkonov klubu vo vzťahu k tretím osobám je potrebný podpis aspoň dvoch z uvedených osôb.
5.4 Revízna komisia - je kontrolným orgánom klubu, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v správnej rade.
 • Revízna komisia má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Členov revíznej komisie volí členská schôdza na obdobie dvoch rokov. Revízna komisia je uznášania schopná, ak sú prítomní všetci členovia a rozhoduje väčšinou prítomných členov. Rokovania revíznej komisie zvoláva jej predseda najmenej dvakrát za rok.
 • Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov klubu, kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Predseda revíznej komisie sa zúčastňuje na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom a podáva správu o činnosti revíznej komisie na členskej schôdzi.

 

Článok 6. Hospodárenie klubu
6.1 Klub si na zabezpečenie svojej činnosti vytvára materiálne a finančné prostriedky. Hospodárenie s majetkom a hospodársku činnosť realizuje klub podľa všeobecne platných právnych predpisov, stanov, vnútorných predpisov a rozhodnutí členskej schôdze a správnej rady. Klub nakladá s majetkom a finančnými prostriedkami efektívne.
6.2 Zdrojmi majetku sú:
 • členské príspevky
 • dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia
 • výnosy z majetku
 • príjmy z vlastnej činnosti
6.3 Za hospodárenie zodpovedá správna rada a podľa poverenia a v zmysle jeho rozsahu predseda správnej rady, podpredseda a hospodár. Prostriedky klubu možno poskytnúť len na realizáciu poslania klubu v zmysle ustanovení týchto stanov a vnútorných predpisov. Prostriedky možno poskytnúť na materiálno technické zabezpečenie činnosti klubu a na úhradu vynaložených nákladov pri zabezpečovaní činností klubu.
6.4 Všetky finančné prostriedky klubu sa ukladajú na samostatný účet zriadený v peňažnom ústave, ak správna rada v konkrétnom prípade nerozhodne inak.
6.5 Všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok klubu je nedotknuteľným vlastníctvom klubu a slúži výhradne na plnenie úloh klubu.
6.6 Majetok klubu musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia v zmysle platných predpisov.

 

Článok 7. Zánik klubu
7.1 Klub zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak s tým súhlasia 2/3 všetkých členov klubu.
7.2 Ak klub zaniká rozpustením, členská schôdza ustanoví likvidátora
7.3 Pri likvidácii klubu sa najskôr uhradia všetky záväzky klubu. O naložení s likvidačným zostatkom rozhodne členská schôdza.

 

Článok 8. Záverečné ustanovenia
8.1 Výklad stanov robí správna rada
8.2 Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia členskou schôdzou.
8.3 Klub vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.