Choď na obsah Choď na menu

Turistické značky, smerovky a tabuľky

23. 3. 2008

 

Turistické značky

 
Východiskami značkovaných turistických ciest sú najčastejšie železničné alebo autobusové stanice v obciach a vo veľkých mestách sú to obvykle konečné stanice verejnej hromadnej dopravy.
Pásové turistické značky sa spravidla maľujú na stromy vo výške očí, výnimočne sa maľujú na skaly a na väčích holinách (lúkach) sa umiestňujú značkárske kolíky so značkami. Pred odbočením značkovaného chodníka sa umiestňujú šípky. Po odbočení treba vyhľadať značku potvrdzujúcu správnosť zvoleného smeru.
Na úsekoch, kde prípadne chýbajú značky v smere chôdze, treba na potvrdenie správnosti chôdze využiť značky v opačnom smere.

 

 

Pásová značka

Obrázok Väčšina turistických chodníkov na Slovensku je značená pásovými značkami, ktoré pozostávajú z troch vodorovných pásov. Prostredný pás (červený, modrý, zelený alebo žltý) určuje vedúcu farbu značenej trasy. Oba krajné sú biele a majú za úlohu zviditeľnovať značku. Pásová značka je štvorcová a má rozmery 100 x 100 mm.

 

 

 

Šípka

Obrázok Ostré zlomy značených ciest a ich odbočenie na inú komunikáciu sa zdôrazňujú šípkami.

 

 

 

Viacfarebná značka

Obrázok Ak v určitom úseku vedie po tej istej trase viacej značených chodníkov, všetky značky sa umiestňujú vždy na jeden objekt spoločne. V mieste odbočiek sa dopĺňa viacfarebná značka šípkami.

 

 

 

 

 

Miestna značka

Obrázok Kratšie vychádzkové trasy v okolí miest, významných turistických stredísk, autokempingov, motelov a pod. sa značkujú miestnymi značkami. Majú rovnakú veľkosť ako pásové značky. Farebný trojuholník má jednu zo štyroch vedúcich farieb. Aj miestne značenie používa pri náhlej zmene smeru trasy šípky.

 

 

 

Koncová značka

Obrázok Značka označuje začiatok a koniec značenej trasy ako aj koniec každej odbočky od priebežne značenej trasy.

 

 

 

 

 

Značka k prameňu, k studničke

Obrázok Touto značkou je vyznačená odbočka k prameňu, k studničke. Vyznačkovanie odbočky nezaručuje zdravotnú nezávadnosť vody!

 

 

 

 

 

Značka k miestu s rozhľadom, k vrcholu

Obrázok Značka pre vyznačenie odbočky na miesto s rozhľadom alebo k vrcholu.

 

 

 

 

 

 

Značka k zrúcanine

Obrázok Značka tohoto tvaru vás dovedie k zrúcanine hradu alebo k zámku.

 

 

 

 

 

 

Značka k inému objektu

Obrázok Odbočka k inému turisticky významnému objektu alebo lokalite.

 

 

 

 

 

 

Značka náučného chodníka

Obrázok Značka náučného chodníka sa na súvislé značkovanie trasy používa len výnimočne. Farebný pás tejto značky je vždy zelený.

 

 

 

 

 

Zastavenia náučného chodníka

Obrázok Zastavenia náučného chodníka sú označené značkou náučného chodníka doplnenou číslicou označujúcou pozoruhodný objekt na trase v zhode s vydaným sprievodcom.

 

 

 

 

 

Lyžiarska turistická značka

Obrázok Na lyžiarske turistické značkovanie sa používa pásová značka, miestna značka, šípka a koncová značka. Ako vodiace sa používajú farby červená, modrá, zelená a biela. Upozorňovacia farba lyžiarskych turistických značiek je oranžová.

 

 

 

 

 

Cykloturistická značka

Obrázok Na vyznačenie terénnych cykloturistických trás KST sa používa pásová značka, šípka a koncová značka. Cykloturistické značky majú rovnaký tvar ako značky pre pešiu turistiku a ich rozmery sú 140 x 140 mm. Vodiace farby sú červená, modrá, zelená a biela. Upozorňovacia farba cykloturistických značiek je žltá.

 

 

 

 

 

Turistické smerovky a tabuľky

 
Na turistických značkovaných trasách sú v určitých vzdialenostiach umiestnené smerovníky, na ktorých sú upevnené tabuľky a smerovky.
Tabuľky udávajú pomenovanie daného miesta a jeho nadmorskú výšku.
Na smerovkách, ukazujúcich svojím hrotom smer chôdze, sú spravidla uvedené tri texty. V prvom riadku sa nachádza pomenovanie najbližšieho cieľa (označeného ďalšou smerovkou), na druhom riadku je vzdialenejší cieľ a na treťom riadku je názov konečného cieľa (koniec značkovaného chodníka,alebo koniec jednodennej chôdze z východiska trasy). Okrem pomenovania cieľov na značkovanom chodníku udávajú smerovky aj priemerný čas (v hodinách a minutách) potrebný na dosiahnutie vymenovaných cieľov. Na smerovkách je tiež uvedené evidenčné číslo značkovaného chodníka, uvedené aj v turistických mapách.

 

 

Obrázok Smerovka peších turistických trás má spravidla trojriadkový text s časovými údajmi. Úseky vhodné na lyžiarsku turistiku sú označené piktogramom lyžiarskeho turistu. Okrem toho v záhlaví smerovky je skratka organizácie,ktorá smerovku vlastní (KST). V ľavom spodnom rohu smerovky je uvedený rok jej výroby, v pravom je evidenčné číslo turistickej značenej trasy; za lomkou je číslo, ktoré udáva vzdialenosť daného TIM (turistické informačné miesto) od východiska trasy v km. Ak je smerovka určená pre pomenovanú trasu, v záhlaví sa uvádza jej názov (Štefánikova magistrála, Cesta hrdinov SNP,...), potom je skratka organizácie (KST) v strede päty smerovky. Ak je turistická značkovaná trasa súčasťou európskej alebo medzinárodnej diaľkovej trasy, jej číslo je uvedené vo farebnom hrote. Smerovka peších turistických trás je natretá krémovou (alebo bielou) farbou.

 

 

Obrázok Smerovka lyžiarskej značenej trasy má spravidla trojriadkový text. Vzdialenosť postupných cieľov na značenej trase sa uvádza v km. Smerovky lyžiarskych turistických trás sú oranžové a v záhlaví majú označenie "LYŽIARSKA TRASA KST".

 

 

Obrázok Smerovka cykloturistickej značenej trasy má spravidla dvojriadkový text. Vzdialenosť postupných cieľov na značenej trase sa uvádza v kilometroch. Smerovky cykloturistických trás sú žlté a majú v záhlaví označenie „CYKLOTRASA KST“.

 

 

Obrázok Tabuľka miestneho názvu obsahuje názov turistického informačného miesta (TIM) a jeho nadmorskú výšku. V strede záhlavia tabuľky je skratka organizácie, ktorá tabuľku vlastní (KST). V ľavom spodnom rohu tabuľky sa uvádza rok výroby, v pravom je evidenčné číslo turistickej značenej trasy; za lomkou je vzdialenosť daného TIM od východiska trasy v km. Na informačnej alebo výstražnej tabuľke je namiesto názvu TIM a jeho nadmorskej výšky informačný alebo výstražný text (napr. upozornenie na prírodnú, kultúrnu alebo historickú zaujímavosť, upozornenie na uzáver trasy, na nebezpečné miesta a pod.). Tabuľky miestneho názvu, ako aj tabuľky (výstražná, informačná a pod.) peších turistických trás sú natreté krémovou (alebo bielou) farbou. Tabuľky určené pre samostatné lyžiarske trasy sú oranžovej farby, tabuľky určené pre samostatné cyklotrasy sú žltej farby.